Regulamin

DOM W KRAINIE STAWÓW

W celu zapewnienia Państwu komfortowego oraz bezpiecznego wypoczynku, prosimy o zapoznanie się oraz przestrzeganie Regulaminu:

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

-Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domku. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 50% zaliczki w przypadku pobytu do 3 dni oraz 30% w przypadku pobytu dłuższego niż 3 dni) umowę najmu uważa się za zawartą.
-Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu DOM W KRAINIE STAWÓW

§2 REZERWACJA

– Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną, mailowa) należy potwierdzić wpłacając zaliczkę, w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej, chyba że ustalono inaczej z właścicielem obiektu.
-Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez wynajmującego ustalonej kwoty zadatku
-W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi.
-W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, nie zostaje zwracana opłata za zarezerwowane i niewykorzystane doby.
-za dzieci do lat 5 opłata nie jest pobierana

§3 MELDUNEK

-Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
–  Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie Właścicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem .
– Gość ma możliwość zameldowania się w późniejszej godzinie niż 15 po ustaleniu z wynajmującym
-Gość  nie może przekazywać domu osobom trzecim.
-W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.

§4 DOBA w DOM W KRAINIE STAWÓW

-Dom wynajmowany jest na wyłączność ( maksymalnie 10 osób)
-Dom wynajmowany jest na doby
-Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
-Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej osobiście lub drogą telefoniczną. Właściciel DOM W KRAINIE STAWÓW może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  dalszej rezerwacji

§5 CISZA NOCNA

Cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

-Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie DOM W KRAINIE STAWÓW pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
-Dzieci podczas korzystania basenu powinny korzystać pod opieką osoby dorosłej. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ubytki na zdrowiu. Do basenu nie należy skakać, wrzucać przedmiotów, piasku itd,
-Gość DOM W KRAINIE STAWÓW ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych , powstałe z jego winy.
-Każdorazowo Gość opuszczający dom, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi od głównego wejścia na klucz.
-W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
-Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
-Gość powinien zawiadomić WŁAŚCICIELA o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

– Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w DOM KRAINIE STAWÓW przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
-W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, DOM W KRAINIE STAWÓW przechowuje powyższe przedmioty przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność . Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

-W DOMIE W KRAINIE STAWÓW  obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
– DOM W KRAINIE STAWÓW znajduje się parking na posesji monitorowany !

Menu
Facebook